Avís legal

Aquest lloc web ha estat creat per EXTINTORS GIROFOC S.L .en endavant GIROFOC amb caràcter informatiu i per el seu ús personal. El fet d’accedir en aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents terminis i condicions .

1. Titularitat del lloc web
El nom de domini http://www.GIROFOC.cat està registrat a favor de GIROFOC C/ Camprodon, 33 – 17240 Llagostera (Girona) – CIF número B17617382. Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres en els següents números de Tel. 972 80 52 59

2. Terminis i Condicions
Els continguts i serveis inclosos i oferts en aquest lloc web, no estan dirigits a aquelles persones residents en aquelles jurisdiccions on no estiguin autoritzats. Únicament estan compreses en el present lloc web aquelles pàgines que figurin dins del mapa del lloc web.
L’ usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’ accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar y conèixer les advertències legals, condiciones terminis d’ús continguts en ella.
El mer accés no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre GIROFOC . i l’ usuari. L’ avís Legal i/o les Condicions del Servei d’ GIROFOC ., establertes pels serveis prestats a través del present lloc web, podrà sofrir modificacions de qualsevol tipus, quan GIROFOC ., ho consideri oportú o amb la finalitat d’ adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs. Aquestes modificacions seran notificades convenientment, següent vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web, si no s’indica el contrari.

3. Serveis
GIROFOC ofereix determinats serveis als usuaris, sotmesos als terminis i condicions indicats en el present lloc web, havent de llegir, l’usuari, amb atenció les condicions que s’apliquen a cada servei, que en cap cas eximiran, si no s’indica expressament el contrari, del compliment de l’ expressat en l’ Avís Legal.

4. Continguts
GIROFOC realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen en el lloc web. Tots els continguts que s’ofereixen a través del lloc web del que GIROFOC ., és titular o responsable es troben actualitzats, reservant-se GIROFOC ., la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment.GIROFOC no es responsabilitza de les conseqüències que puguin derivar-se dels errors en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web proporcionats o publicats.
Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a l’ error a la resta d’usuaris o al personal d’ GIROFOC., en particular els continguts que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat Intel·lectual o industrial, que pertanyin a terceres persones, quan no comptin amb l’ autorització del titular dels drets, desprestigiïn la fama o crèdit d’ GIROFOC ., o siguin considerats com un cas de publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

5. Limitació de Responsabilitat
GIROFOC no garanteix l’ absència de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d ‘ usuari d’ aquest lloc web, pel que no es responsabilitza dels prejudicis que es poguessin produir per aquestes causes. GIROFOC no es responsabilitza del mal ús que Vostè pugui fer d’aquest lloc web. El present Avís Legal és aplicable únicament amb la informació recollida a través del lloc web d’GIROFOC .

6. Propietat Intel·lectual i Industrial
Aquest lloc web i els continguts que alberga es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat Intel·lectual. Es prohibeix la modificació, còpia, reproducció, descarrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts del Portal, si no es té la autorització del titular dels corresponents drets o es troba legalment permès. L’ accés al lloc web no suposa en cap cas adquisició per part dels usuaris de dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix
Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius titularitat de GIROFOC ., porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment d’ GIROFOC .. En cap moment, llevat de manifestació expressa, l’ accés o us del Portal i/o dels seus continguts, dòna a l’ usuari cap dret sobre les marques, logos, i/o signes distintius en ell inclosos protegits per la Llei.

7. Navegació i Seguretat
GIROFOC realitza els màxims esforços per garantir que la navegació a través d’ aquest lloc web es realitzi en les millors condicions. Per la seva òptima visualització d’ aquest lloc web seria convenient disposar d’ una versió Internet Explorer 5.01 o superior o bé Netscape 5.0 o superior, per una correcta visualització es recomana una resolució de 800x 600 px.

8. Legislació aplicable i Tribunals competents
Els terminis i condicions que regeixen aquest lloc web, així com les relacions que puguin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola.
Per la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que es puguin suscitar entre l’ usuari i GIROFOC , per l’ ús d’ aquest lloc web, s’acorda el sotmetiment de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Girona, (España).