POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Web: http://www.girofoc.com
Titular: EXTINTORS GIROFOC S.L. (en adelante GIROFOC)
Domicili: CARRER PONENT, 8 (POL. IND.), 17240 LLAGOSTERA, Girona, (ESPAÑA)
C.I.F:  B17617382
Teléfon: 972805259
Correu electrónic: info@girofoc.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’objecte de la qual és garantir i protegir, en tot el relatiu al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, així com en el marc del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) GIROFOC informa als usuaris que:

 • Qualsevol dada de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través del correu electrònic, formularis electrònics o altres mitjans passaran a formar part dels fitxers propietat de GIROFOC que es troben degudament registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries per mitjà del símbol de l’asterisc (*) en els formularis de recollida, si existissin, o la no acceptació expressa o inequívoca de la present política de privacitat suposarà la impossibilitat de prestar a l’Usuari el servei sol·licitat.
 • Dades Necessàries per mantenir la relació de l’usuari_
 • Nom
 • Cognoms
 • DNI
 • Direcció de correu electrònic
 • Nº de le telèfon

A més en els casos en els que sigui necessari per la naturalesa de la nostra relació amb l’usuari, podem arribar a tractar altres dades que no siguin facilitades voluntàriament per l’usuari:

 • Data de Naixement
 • Sexe
 • Idioma de preferència
 • Direcció postal
 • Aportació econòmica
 • Dades bancaries
 • Professió Informació proporcionada de forma voluntària per l’usuari.

 • Les finalitats dels tractaments van dirigides a la prestació dels serveis que l’Usuari pogués manifestar, a la correcta identificació de l’Usuari que sol·licita serveis personalitzats, a la realització d’estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, a la gestió de la sol·licitud d’ocupació i a la inclusió de la mateixa en futurs processos de selecció de personal que el Responsable pogués dur a terme, a la realització d’accions formatives, a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per a la comunicació, bé per correu electrònic bé per qualsevol un altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb GIROFOC o amb terceres entitats col·laboradores que poguessin resultar del seu interès (tasca aquesta última sempre identificada com a tal).
 • GIROFOC es compromet a tractar les dades de l’Usuari de forma confidencial i tan sols seran cedits a tercers (entenent-se per tercer “Les entitats col·laboradores de GIROFOC que subministren serveis específics als seus clients o treballadors”) per al compliment efectiu dels serveis sol·licitats per l’Usuari. D’una altra forma, sol·licitarà el consentiment previ a l’Usuari.
 • L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se GIROFOC el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
 • GIROFOC declara que ha adoptat les mesures al seu abast dirigides a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari facilita, d’acord al nivell de seguretat aplicable, en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb l’establert en el Títol VIII del Reglament de desenvolupament de la LOPD (aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre) i del capítol IV, Secció 2 del RGPD de la UE. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
 • L’Usuari podrà exercitar els drets reconeguts en la legislació aplicable, d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i/o oposició mitjançant petició escrita dirigida a La Agencia Española de Protección de Datos o a GIROFOC ( Ref. Protecció de Dades) mitjançant escrit dirigit a l’adreça postal Carrer CAMPRODON, 32, 17240 LLAGOSTERA, Girona, (ESPAÑA) o a través de correu electrònic al compte info@girofoc.com, assenyalant el dret a exercir i aportant document acreditatiu de la seva identitat.
 • Les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris seran emmagatzemades pel temps estrictament necessari i un cop transcorregut aquest termini procedirem a la seva completa eliminació.PON