AVÍS LEGAL

1) INFORMACIÓ DEL TITULAR

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

Web: http://www.girofoc.com
Titular: EXTINTORS GIROFOC S.L. (en adelante GIROFOC)
Domicili: CARRER PONENT, 8 (POL. IND.), 17240 LLAGOSTERA, Girona, (ESPAÑA)
C.I.F:  B17617382
Teléfon: 972805259
Correu electrónic: info@girofoc.com

2) CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la Web de GIROFOC tindrà la consideració d’Usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera concorde a la Llei, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l’establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu ús normal, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web.

3) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de GIROFOC o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la Web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L’Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per GIROFOC o les terceres llicències, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

4) POLÍTICA DE PRIVACITAT.

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’objecte de la qual és garantir i protegir, en tot el relatiu al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, així com en el marc del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) GIROFOC informa als usuaris que:

 • Qualsevol dada de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través del correu electrònic, formularis electrònics o altres mitjans passaran a formar part dels fitxers propietat de GIROFOC que es troben degudament registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries per mitjà del símbol de l’asterisc (*) en els formularis de recollida, si existissin, o la no acceptació expressa o inequívoca de la present política de privacitat suposarà la impossibilitat de prestar a l’Usuari el servei sol·licitat.
 • Dades Necessàries per mantenir la relació de l’usuari_
 • Nom
 • Cognoms
 • DNI
 • Direcció de correu electrònic
 • Nº de le telèfon

A més en els casos en els que sigui necessari per la naturalesa de la nostra relació amb l’usuari, podem arribar a tractar altres dades que no siguin facilitades voluntàriament per l’usuari:

 • Data de Naixement
 • Sexe
 • Idioma de preferència
 • Direcció postal
 • Aportació econòmica
 • Dades bancaries
 • Professió Informació proporcionada de forma voluntària per l’usuari.
 • Les finalitats dels tractaments van dirigides a la prestació dels serveis que l’Usuari pogués manifestar, a la correcta identificació de l’Usuari que sol·licita serveis personalitzats, a la realització d’estudis estadístics que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, a la gestió de la sol·licitud d’ocupació i a la inclusió de la mateixa en futurs processos de selecció de personal que el Responsable pogués dur a terme, a la realització d’accions formatives, a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per a la comunicació, bé per correu electrònic bé per qualsevol un altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb GIROFOC o amb terceres entitats col·laboradores que poguessin resultar del seu interès (tasca aquesta última sempre identificada com a tal).
 • GIROFOC es compromet a tractar les dades de l’Usuari de forma confidencial i tan sols seran cedits a tercers (entenent-se per tercer “Les entitats col·laboradores de GIROFOC que subministren serveis específics als seus clients o treballadors”) per al compliment efectiu dels serveis sol·licitats per l’Usuari. D’una altra forma, sol·licitarà el consentiment previ a l’Usuari.
 • L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se GIROFOC el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.
 • GIROFOC declara que ha adoptat les mesures al seu abast dirigides a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari facilita, d’acord al nivell de seguretat aplicable, en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb l’establert en el Títol VIII del Reglament de desenvolupament de la LOPD (aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre) i del capítol IV, Secció 2 del RGPD de la UE. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
 • L’Usuari podrà exercitar els drets reconeguts en la legislació aplicable, d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i/o oposició mitjançant petició escrita dirigida a La Agencia Española de Protección de Datos o a GIROFOC ( Ref. Protecció de Dades) mitjançant escrit dirigit a l’adreça postal Carrer CAMPRODON, 32, 17240 LLAGOSTERA, Girona, (ESPAÑA) o a través de correu electrònic al compte info@girofoc.com, assenyalant el dret a exercir i aportant document acreditatiu de la seva identitat.
 • Les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris seran emmagatzemades pel temps estrictament necessari i un cop transcorregut aquest termini procedirem a la seva completa eliminació.

5) POLÍTICA D’ENLLAÇOS.

GIROFOC no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes a la Web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través de la Web, accedir a l’Usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de GIROFOC, de manera que no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efecte que pogués derivar-se d’aquesta informació.

6) POLÍTICA D’INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

GIROFOC es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. GIROFOC, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

GIROFOC es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de GIROFOC sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i GIROFOC, així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

7) JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

El present Avís Legal i totes les relacions que s’estableixin entre GIROFOC i l’Usuari de la Web i els seus serveis es regiran per l’establert en la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.

Última revisió: Maig 2018